Algemene voorwaarden

Handelsnaam: Praktijk Roijakkers
KvK nummer: 65131703

Artikel 1. Definities
1.1 Opdracht (7:400 BW): de werkzaamheden die worden verricht, de dienst die wordt verleend of het
product dat wordt verstrekt op basis van de tussen Praktijk Roijakkers en Opdrachtgever
geaccordeerde opdrachtbevestiging, overeenkomst, offerte of andere mondelinge of schriftelijke
bevestiging van de opdracht.

1.2 Opdrachtnemer: Praktijk Roijakkers, ingeschreven in het Handelsregister onder het kvk-nummer
65131703.

1.3 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of organisatie die de opdracht voor de dienst,
werkzaamheden of producten verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen,
onlineprogramma’s, workshops, trajecten en levering van diensten en producten door of namens
Opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van de
Opdrachtgever.

2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Opdrachtnemer in het
kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.4 De toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.6 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of
eigenaar verandert.

2.7 De Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen,
welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. De nieuwe voorwaarden worden tijdig aan
Opdrachtgever ter hand gesteld.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht
3.1 Opdrachtnemer spant zich in de Opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren, zoals van een
redelijk bekwaam en handelend hypnotherapeut en vitaliteitscoach mag worden verwacht; een
eventueel door Opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden
niet worden gegarandeerd.

3.2 Opdrachtnemer is bevoegd om in overleg met Opdrachtgever bij de uitvoering van haar Opdracht
derden in te schakelen. Opdrachtnemer zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.

3.3 Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn.


3.4 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een Opdracht te annuleren of deelname
van Opdrachtgever te weigeren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het
volledige bedrag dan wel een evenredig deel indien een deel van een van de Opdracht reeds is
doorlopen.

Artikel 4. Facturatie en betaling
4.1 Voor aanvang van de begeleiding deelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk mede welke
tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw. Voor producten uit de webshop geldt dat de in het
aanbod vermelde prijzen inclusief btw en exclusief verzendkosten zijn.

4.2 De aanvang van de Opdracht vindt op z’n vroegst twee weken na het verstrekken van de Opdracht
plaats. Wanneer de Opdracht eerder plaatsvindt, of aanvangt kan Opdrachtnemer de kosten die
daarvoor zijn gemaakt in rekening brengen, ook als de Opdracht wordt geannuleerd.

4.3 Met acceptatie van de Opdracht en na het verstrijken van de bedenktijd, ontstaat de verplichting tot
betaling, ook wanneer er een traject is afgenomen en Opdrachtgever besluit niet het gehele traject te
doorlopen.

4.4 Producten uit de webshop worden niet verzonden of aangegaan voor de gehele betaling is voldaan,
tenzij anders vermeld.

4.5 De Opdrachtnemer beroept zich erop dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan
plaatsvinden en behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden
aan te bieden dan het huidige traject, tenzij het volledige bedrag reeds is voldaan.

4.6 Indien de Opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres
aanwezig te zijn of online bij te wonen, dient hij/zij de Opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk per
e-mail op de hoogte te stellen. Indien de Opdrachtgever niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van
verhindering aan de Opdrachtnemer geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, wordt het consult als
genoten aangemerkt en kan er geen aanspraak meer op terugbetaling worden gemaakt of is de
Opdrachtnemer gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
De Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op
aanvraag van de Opdrachtgever. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de
Opdrachtnemer nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de
Opdrachtgever), noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de
Opdrachtnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door
de Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 6. Overmacht en onvoorziene omstandigheden
6.1 De Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien
zij gehinderd wordt door overmacht. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht
duurt, de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden
duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

6.2 De Opdrachtnemer heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te
schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij
aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is
haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Opdracht
worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat
geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
De Opdrachtnemer zal niet nagaan of verifiëren of deze informatie juist is. De verantwoordelijkheid
voor de verstrekte gegevens ligt volledig bij Opdrachtgever.

7.2 De Opdrachtnemer streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is de
Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, dan wel gevolgschade als gevolg
van verstrekte inzichten en adviezen die onvolledig of niet juist blijken te zijn. De door Opdrachtnemer
gegeven adviezen zijn geen medische adviezen. In geval van (mogelijk) medische aandoeningen is
Opdrachtgever altijd gehouden een daartoe bevoegde arts te raadplegen. Een en ander onder de
verantwoordelijkheid en beoordeling van Opdrachtgever zelf. De Opdrachtgever blijft eveneens altijd
zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar leefstijl-, vitaliteit-, beweging-, voedingen gezondheidssituatie verband heeft. Het advies van de Opdrachtnemer is naar haar aard
resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid ter
zake uit van schade, klachten, letsel, of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de
opvolging door Opdrachtgever van door de Opdrachtnemer verstrekte adviezen voor zover de
Opdrachtnemer daartegen niet verzekerd is, tenzij sprak is van opzet of grove schuld van de kant van
de Opdrachtnemer. Schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke
oorzaak ook ontstaan komt niet voor vergoeding in aanmerking. De consulten van Opdrachtgever zijn
geen vervanging van medische zorg. Deze consulten vinden plaats naast reguliere zorg. Opdrachtgever
onthoudt op geen enkele manier de Opdrachtnemer van reguliere, medische zorg. Integendeel,
Opdrachtgever prefereert en stimuleert een samenwerking met de reguliere zorg. Bij klachten en/of
problemen dient altijd eerst de (huis)arts geconsulteerd te worden. Dit geldt zowel voor, tijdens als na
behandeling bij Opdrachtgever. Medicijngebruik door Opdrachtnemer mag uitsluitend op advies van
de behandelend arts/huisarts en/of specialisten gestart, afgebouwd of gestaakt worden.

7.3 In het geval de Opdrachtnemer op grond van een rechterlijke uitspraak toch aansprakelijk wordt
geacht, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen
uitkering door die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de
Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde
derden te aanvaarden. De werking van 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid voor
werkzaamheden van derden) wordt niettemin uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van door haar
geadviseerde supplementen, voedingsmiddelen of andere producten/hulpmiddelen.

Artikel 8. Klachtenregeling
Eventuele klachten, over door de Opdrachtnemer geleverde diensten, dienen binnen 8 dagen na levering
hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan
wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Indien Opdrachtgever niet
tevreden is over de begeleiding van de Opdrachtnemer, dient eerst en rechtstreekst contact te worden
opgenomen met de Opdrachtnemer om te overleggen over de klacht, zodat er tot een oplossing gekomen kan
worden. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Artikel 9. Privacy
9.1 Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende Opdrachtgever, verkregen bij de uitvoering van de
Opdracht, vertrouwelijk behandelen.

9.2 Om de Opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de Opdrachtnemer een registratie bij
van persoonlijke en administratieve gegevens. Om Opdrachtgever te garanderen dat zijn privacy wordt
beschermd en er zorgvuldig met zijn gegevens wordt omgegaan, hanteert de Opdrachtnemer een
privacyverklaring. De laatste versie hiervan staat op de website www.praktijkroijakkers.nl.

9.3 Gegevens van de Opdrachtgever worden zonder toestemming van de Opdrachtgever niet aan derden
verstrekt. Door bezoek aan de website dan wel met het aangaan van een Opdracht stemt
Opdrachtgever in met de privacyverklaring.

9.4 Opdrachtgever is aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
Therapeutnummer: 61392021-09-07. Opdrachgever valt als CAT therapeut onder GAT-Wkkgz
klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De
klachtenregeling staat beschreven op https://gatgeschillen.nl.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1. Op alle Opdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

10.2 Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het
arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 11. Disclaimer website
De informatie op de website betreft geen medisch advies. Raadpleeg hiervoor altijd een arts of specialist. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is Opdrachtnemer aansprakelijk voor
schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. De Opdracht(en) die wordt/worden
aangeboden op deze website vallen onder de noemer complementaire/alternatieve zorg. Deze vervangt niet
de diagnostiek of behandeling van de reguliere zorg